ISTEN ES A SZŰZANYA KIENGESZTELŐDÉSRE SZÓLÍTJÁK MÁRIA ORSZÁGA NÉPEIT!

Eg es Fold Gyozelmes KiralynojeAz idők jeleit és egybemutató égi jelzéseket megszívlelő csoport engesztelést kezdeményez az 1918. december 1.-jei erdélyi események centenáriuma előtt erősödő román-magyar feszültségek okainak orvoslásáért, és egyben összefogásra hív minden hasonló kezdeményezést:

    Meghirdetjük Mária Országa népeinek üdvtörténeti kiengesztelődését, amely szándékra engesztelő sorozat indul 2017. Nagyboldogasszony Ünnepén Csíksomlyón, az Ég és Föld Győzelmes Királynőjét megjelenítő létesítménynél. D. e. 10 órától Dicsőséges Rózsafüzért imádkozunk a szőkefalvi fohásszal („Szűzanyánk, mi esdve kérünk, hallgasd meg fohászaink, gyógyítsd be a gyűlölet és széthúzás sebeit. Mennyei fényeddel áraszd el szívünket, hogy egység és szeretet legyen a lelkünkben. Ámen.”[1]), utána görög katolikus magyar Szent Liturgiát végzünk. A továbbiakban havonta harmadik vasárnap előtti szombatonként d. e. 10 órától ugyanitt, ugyanezen szándékra azonos programú engesztelő alkalmakat tartunk.

    A Szűzanya Fatima-i Centenáriumának évében, az Istenszülő Elszenderedésének, Mennybevételének és Mennyei Koronázásának ünnepén is fölöttünk levő égi jel a mostani időszak rendkívüliségét hangsúlyozza, amely 2016. november 20.-ától „kilenc és fél hónapon át döbbenetes egybeesést mutat a Jel 12 leírásával – «Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott.» (Jel 12,1-2) […] A Jupiter (Király-bolygó) 2016. November 20-án a Szűz-csillagkép testébe (méhébe) hatol. A Jupiter hátráló mozgása közben a következő 9 és fél hónapot a Szűz méhében fogja tölteni. Ezen időtartam megfelel egy késői normális időre születő magzat kihordási idejének. A 9 és fél hónap múltán a Jupiter elhagyja a Szűz méhét. A Jupiter 2017. szeptember 23.-ai kilépésén (megszületésén) a Szűz-csillagkép mögül látjuk a Napot rásütni (a Napbaöltözött Asszony). A Szűz lábainál a Holdat találjuk. Fején 12 csillagból álló korona, amelyben az Oroszlán-csillagkép megszokott 9 csillagát kiegészítik a Merkúr, a Vénusz és Mars. […] Éppen úgy adatik, hogy ezen események átívelik a «Napbaöltözött Asszony» – Fatima-i Szűzanya 1917-es jelenéseinek 100. évfordulóját. Ezen csillagászati események csúcspontja mindössze 3 héttel előzi meg a Fatima-i nagy csoda, a Nap «tánca» (újabb mennyei jel) ezrek által tanúsított eseményét.”[2]

    A Szűzanya Fatima-hoz kapcsolódó legsúlyosabb közösségi kérése kilátásba helyezte az engedelmesség, illetve az engedetlenség következményeit: „Ha teljesítik kérésemet, sokan megmenekülnek, és béke lesz. A háború is véget ér. Ha azonban nem hagyják abba Isten megbántását, XI. Piusz pápasága alatt egy másik, még szörnyűbb háború kezdődik. […] Hogy ezt megakadályozzam, eljövök majd, hogy kérjem Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati engesztelő szentáldozást. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország megtér, és béke lesz, ha nem, akkor tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni, a jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog. A Szentatya fölajánlja nekem Oroszországot, és az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Portugáliában a hitigazság mindig megmarad.”[3] Egyetlen hónap sem telt el a Szűzanya október 13.-ai Fatima-i utolsó jelenésétől, és az ortodox Oroszországban azon év februárjától zajló forradalmi folyamatokban felülkerekedtek a bolsevikok. Következő év júniusában az uralkodó cári családot a bolsevikok lemészárolták, majd egy új „törvény” felszámolta Oroszország minden egyházának jogi személyiségét. A következő 20 évben az Ortodox Egyház közel 600 püspökét és 40 ezer papját likvidálták. Az 1922-ben kikiáltott Szovjetunió területén 1926-ra már egyetlen katolikus püspök sem működhetett!

    A Szűzanya által Oroszországról előre jelzettekkel párhuzamot mutat Michael Hesemann, német író és egyháztörténész által a Vatikáni Titkos Levéltárában talált dokumentum. Ebben a német szabadkőművesek II. Vilmos német császárt értesítették a Grad Orient Páholy tervéről, amely lemondásra fogja kényszeríteni Európa összes szuverén uralkodóját, hogy megsemmisítse a Katolikus Egyházat.[4] A terv hangsúlyosan érvényesült Szűz Mária Országa Apostoli Királya ellen akit lemondattak, a Milleniumát néhány évvel korábban ünneplő Apostoli Királyságot pedig – ha egyelőre átmenetileg, de – bolsevik köztársasággá nyilvánították! Lehetetlen ettől függetlennek tekinteni a magyarországi románok 1918-as gyulafehérvári „nagygyűlését”, amelyen csupán 1228 „küldött” hatékonyan kinyilváníthatta Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros térségeinek az ortodox Román Királysághoz csatlakozását. Ezt a szabadkőműves elnöklésű trianoni diktátum 1920 június 4.-én, Jézus Szentséges Szíve ünnepén Mária Országa további jelentős részeinek elcsatolásával tetézte! Bármily fájdalmas a magyarság számára Mária Országának földi szétszakítottsága, de leginkább éppen ezért, alapmagatartásunkat a Mária Országára vonatkozó égi szemléletmódnak kell meghatároznia, amit az Úr Jézus Natália nővérrel közölt: „Szeplőtelen Édesanyám, a Világ Királynője és a ti Győzelmes Királynőtök, nem Magyarország területét kívánja kibővíteni, határait rendezni. […] Ezt a népet Ő Szeplőtelen Szívére akarja ölelni, mert az Ő Szíve a legbiztosabb út, amelyen Hozzám, Isten Fiához juthatnak. […] Szívem nem nyugodhat, amíg Szeplőtelen Anyám, mint a Világ Királynője, el nem foglalja királynői trónusát!”[5]

    Emlékeztetni kell, hogy 2018 Nagyboldogasszony Ünnepén lesz Mária Országa földi megalapításának 980. évfordulója, amikor Szent István Apostol-király a történelem páratlan, örök érvényű, felülírhatatlan közjogi tettével Szűz Máriának adományozta örökségül a Szent Koronát, annak területeivel és a rajta élő népekkel. Mivel a Kárpát-hazában és Erdélyben a legrégibb Egyház-szervezetet Szent István Apostol-király nagyapja, a Bizáncban 953-ban megkeresztelkedő Gyula vezérrel jött térítő püspök, Szent Hierotheosz alapította, Szűz Mária égi és földi Királynőségének valósága közvetlenül visszavezethető a bizánci liturgiára, amelynek egyik leggyakrabban ismételt eleme: „Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső Királynőnket, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!”[6] Szent István Apostolkirály élete végén a Szűzanya iránti ország-felajánlással éppen azt valósította meg, ami a görög szertartású püspök közelségét élvezve gyermekkorától életeleme volt: a Szűzanya királynő, ezért a Szent Korona területein Isten után Isten Anyja minden jog forrása és mértéke. Mária Országa tehát mindenekelőtt kegyelmi-spirituális valóság, amit nem befolyásolnak az ideiglenes politikai határok. Ezért Mária Országa kegyelmi-spirituális egységéért kell engesztelnünk, hogy Isten Anyja alattvalói „amint a Mennyben úgy a Földön is” a Mennyei Atya akaratát teljesíthessék!

    Szűz Mária Országa népeinek történelmi konfliktusai csak ezen üdvtörténeti távlatokban érthetőek meg helyesen, amire csak az evangéliumi mérce szerinti hiteles kiengesztelődés adhat valódi orvoslást – „Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. […] Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.” (Mt 5,21-26) Az Úr Jézus a kiengesztelődés kötelezettségét fokozva az ellenségszeretet parancsát teszi meg a keresztény tökéletesség mércéjének – „Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,43-48)

    A Megváltó rendelkezése értelmében tehát keresztény egyének, közösségek és nemzetek között nem lehet helye gyűlöletnek, bosszúvágynak. Vagy a Szűzanya által Erzsébet asszonynak adott Szeretetláng-üzenet nyelvezetén: „Olyan csodát művelek én veletek összefogva, melyen a világ tudósai hiába kísérleteznek, nekik ez soha nem lesz megoldható. Ezt csak a tiszta, Istent szerető lelkek bölcsessége fogja fel. Mert ők bírni fogják Istent és az Ő végtelen titkait. Igen, kislányom, tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Szeretetlángom tüze oly nagy! A sátán gyűlöletének tüze (is) már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos. (De) az én Szeretetlángom megvakítja a sátánt! Ezt a Szeretetlángot adtam én most kezedbe, és rövidesen eljut rendeltetéséhez. A szeretetemből kicsapó lángok oltják a pokol tüzét, és el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogják elárasztani a földkerekséget. Leánykám, ehhez kell nekem az áldozat, a te áldozatod, a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék.”[7]

    Ebben a tekintetben is figyelemre méltó, hogy a Szűzanya Szőkefalván, 1998. november 4.-én kezdődő nyilvános jelenéseinek 20. évfordulója lesz kevéssel az erdélyi románok 1918. december 1.-jei nagygyűlésének 100. évfordulója előtt. A cukorbetegsége miatt már korábban megvakult látnok, Marián Rózsika által a Szűzanya második, 1999. március 21.-ei jelenésén egy-egy héttagú, katolikus magyar, illetve ortodox román engesztelő imacsoport alapítását kérte a falut veszélyeztető katasztrófa elhárításáért. A 3. jelenésben, 1999. június 17.-én a Szűzanya bejelentette, hogy nehéz idők jönnek, amelyre imával és böjttel kell felkészülni, de hangsúlyozta: „Nem azért jöttem, hogy megijesszelek titeket, hanem hogy megtérjetek.”[8] A helyi legfőbb egyházi elöljáró a szőkefalvi jelenéseket hitelesnek tartva engedélyezte a hely látogatását, és a Hittani Kongregációhoz részletes dokumentációt küldve kivizsgálást kért. A Szűzanya a látnoknak 1999-től 2000-ig adott 5 titok közül a 4.-kel magasabb szintre emelte a magyar és a román imacsoportok feladatát: „Az emberi szívekben lassacskán kihűl a szeretet. Romániát egy nagy esemény fogja megrázni és sok ártatlan vér fog folyni.”[9] A Szűzanya szőkefalvi próféciája esetében a bűnökért járó büntetés elhárításának feltételei a 3. jelenésben kért megtérés, illetve a Szűzanya 2005. június 17.-ei 23, utolsó jelenése alkalmával a papokhoz intézett kérés: „Drága pap fiaim! Én, a ti égi Édesanyátok, kérem, hogy tartsátok meg üzeneteimet. A szeretet sugara áradjon reátok és adjon erőt a papi szentség életútján haladni. Szeretlek mindnyájatokat.”[10] Remélhető, hogy a kilátásba helyezett ártatlan vérfolyást a Szőkefalván havonta 17.-én tartott engesztelések késleltették, de a növekvő feszültség erősödő engesztelést kér.

    A Szűzanya által Oroszországgal kapcsolatban előre jelzett egyházüldözés része volt, hogy a Kelet-Európai ortodox többségű államokban uralomra juttatott kommunizmus betiltotta a Görög Katolikus Egyházat, annak védelmezőit üldözte, bebörtönözte, kínozta, sokukat halálra ítélte, a javaikat pedig az ortodoxoknak ítélte. Nem hangsúlyozható eléggé a világon ismert legtovább tartó ikon-könnyezés jelentősége, amely egykor a Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökségbe sorolt magyar – ma román ortodoxoknál levő – gyergyószentmiklósi templomban 2008. február 17.-én kezdődött és a 2012-es Hajdúdorogi Centenáriumot is átívelve, 2013 elejéig tartott. Megrendítő, hogy éppen 2008. február 17.-én történt Koszovo függetlenségének kikiáltása, aminek híre Romániában egyszeriben újra szította a románok magyar-ellenességét. Ez óhatatlanul a szőkefalvi 4. titkot juttatja eszünkbe: „Az emberi szívekben lassacskán kihűl a szeretet. Romániát egy nagy esemény fogja megrázni és sok ártatlan vér fog folyni.” A jövőre 10. évfordulójához érkező gyergyói ikon-könnyezés kezdeti napja félreérthetetlen jelzés a görög katolikus román és görög katolikus magyar kiengesztelődés tekintetében is: a görög katolikus román püspökök 1912-ben éppen február 17-én tiltakozó memorandumot intéztek a Szentszékhez Ferenc József Apostoli Király és X. Szent Pius Pápa görög katolikus magyar püspökség alapítására vonatkozó terve ellen.[11] Tiltakozásuk alapja a több évszázados téveszme, miszerint „aki görög katolikus az nem lehet magyar”. Ezen téveszme kialakulását Szent István Apostolkirály államalapítása előtti fél évszázad egyháztörténelem-ismereti légüres tér tette lehetővé.

    A Kárpát-medence történelméről a román és a magyar hivatalos állítások egymásnak ellentmondanak, aminek felelőssége egyes szakmai vélemények szerint az Anonymus-féle Gesta Hungarorum, mások szerint a Kálti-féle Képes Krónika. Ezekben a krónikások a 13. század elejétől a Magyarországon egyházi hatalomra jutott külföldi szerzetesek 1054-es szkizma utáni nyugati Egyház-képe tükröződik, miszerint a bizánci szertartású keresztények ellenségek, tehát magyarok nem lehettek!? Ennek következtében a 13. századtól kezdődően a magyarországi hiteleshelyeket működtető latin szertartású szerzetesek a Szent Hierotheosztól és utódaitól eredő keleti szertartású magyar kolostorok alapító okleveleit tömegével hamisították latin alapításúakra.[12] Mindezek következtében később az erdélyi keleti szertartású keresztény magyar alapításokat román létesítményekként kezdték értelmezni. Lehet-e véletlen, hogy Szent Hierotheosz, a magyarok Kárpát-medencei első missziós püspökének székesegyházát a Kárpát-medence legősibb templomaként tárták fel Gyulafehérváron a Római Katolikus Székesegyház tövében[13], a „görög” missziós püspökségre oltott erdélyi „latin” egyházmegye 2008-'09-es Milleniuma és a 2012-es Hajdúdorogi Görög Katolikus Centenárium között, utóbbi lelki előkészületeként meghirdetett 2011-es évben?!

    A 2017-es év Szent László Király, Erdély Fővédőszentjének Éve is, amely vonatkozásában az is jelzés értékű, hogy az erdélyi román-magyar kiengesztelődés ügyének jelenkori prófétáját, a szőkefalvi Marián Rózsika látnokot hosszú, engesztelő lelkülettel viselt betegség után, 2011. június 27.-én, éppen Szent László napján szólította magához a mi Urunk. Idén azonban annak 5. évfordulójára is emlékezhettünk, hogy Isten a Hajdúdorogi Püspökség Centenáriumi Évében, 2012 Szent László napján a Gyergyószentmiklóson könnyező Istenszülő-ikon Egység Királynője[14] címet viselő első másolatával megnyitotta a balázsfalvi román görög katolikus fellegvár legfőbb elöljáróját a román-magyar történelmi kiengesztelődés, valamint az erdélyi magyar görög katolikus misszió távlataira. Érthetetlen, hogy Erdélyben még 2017-ben sem működhet a magyarországi görög katolikus legfőbb elöljáró joghatóságát élvező görög katolikus magyar misszió, bár erre a romániai görög katolikus legfőbb elöljáró már 2012-ben nyitottságot mutatott, egyetlen feltétele pedig a Hajdúdorogi Érsek-Metropolita több éve kilátásba helyezett mihamarabbi balázsfalvi látogatása[15]?!

    Végül, de nem utolsósorban nem feledkezhetünk meg, hogy Isten Anyja gyergyói könnyezése kezdetének évében Erdély Egyháza a szeretet vértanúját adta Boldogemlékű Orbán László kolozsvári egyetemi lelkész személyében. Egyetlen görög katolikus magyar diákjáért hozott élet-áldozatát elfogadva Isten jelezte, hogy a földi igazságtalanságot Égi Igazság-szolgáltatás kíséri. Majnek Antal Munkácsi Megyéspüspök 2008. Szent István-napi szentbeszédében az Apostol-Király erényeihez mérten méltatta Orbán Lászlót: „Életét adta egy diákjáért, akit kimentett a vízből, ő maga azonban belehalt a mentésbe. Diákjai visszaemlékezései szerint «nemcsak szeretetből fakadó halála, hanem embertársaiért mindig ugorni kész lelkülettel beragyogott élete is mutatta, hogy Isten Országának építésén fáradozik. Egész lényével bizonyította, hogy a szeretet mindent legyőz.»”[16]

    Kérjük az égi és földi hatalommal rendelkezőket, segítsenek élni a páratlan alkalommal, hogy Isten útmutatásának engedelmeskedve és kegyelmével együttműködve hozzájárulhassunk a történelmi ellenségeskedés, gyűlölet, bosszúvágy folyamainak felszámolásával Isten Országának hiteles építéséhez – Mária Országában az Ősevangélium[17] jövendölését teljesítve az őskígyó-sárkány letiprását az Ég és Föld Győzelmes Királynőjének lábai alá.

     

Csíksomlyó, 2017. augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepén

     

     

BAZSÓ-DOMBI ATTILA                FERENCZ JÁNOS                VETÉSI-ANTAL ZOLTÁN

Erdélyi Gör. Kat. Magyar               Felcsíki Szeretetláng            Egység Királynője Szolgálat

Önkéntes Misszió                         Imacsoport                           Gyergyószentmiklós

     

MariaOrszaga ikon repr

     

     (A szerző által közreadott írás eredeti formájában ((pdf)) megtekinthető ITT)

     

    Illusztrációkról*

     


    [1]                 Jánossy Gábor (szerk.): Szőkefalvi elmélkedések és Rózsikával megtörtént események – Stella Maris Alapítvány, Bp., 2017., 86.

    [2]                 JOHN-HENRY WESTEN: A great sign said to appear in the heavens as the year of Mercy closes – lifesitenews.com, 21. nov. 2016. (Ford.: BDA)

    [3]                 Kondor Lajos SVD és munkatársai: (ford., szerk.): Fatimáról beszél Lúcia nővér – Lúcia nővér emlékezései, I., – SECRETARIADO DOS PASTORINHOS, FÁTIMA, IV. kiadás, 2006., 172. (részlet)

    [4]                 V. ö.: Maike Hickson: Secret 1918 Vatican Archive Document Reveals Freemasonic Plot to Destroy Throne and Altar (onepeterfive.com, 2017. május 11.)

    [5]                 Mária Natália nővér: Regina Mundi Victoriosa – Two Hearts Books & Publishers 2000., California-Budapest, VII. fejezet, Világcsapás. A világ eljövendő sorsa – kivonatos idézés

    [6]                 Liturgikon – Hajdúdorog Egyházmegyei Főhatóság – Nyíregyháza, 1920.

    [7]                 Kindelmann Károlyné, szül. Szántó Erzsébet: SZERETETLÁNG, Lelki Napló, 1964. december 6. – III/203 – szerkesztett, szövegkritikai kiadás – SzIT Budapest, 2010.

    [8]                 Molnár Gyula: Szűz Mária a történelemben – Küküllői Főesperesi Kerület, 2001., 139.

    [9]                 Jánossy Gábor (szerk.): Szőkefalvi elmélkedések és Rózsikával megtörtént események – Stella Maris Alapítvány, Bp., 2017., 21.

    [10]               Jánossy Gábor (szerk.): Szőkefalvi elmélkedések és Rózsikával megtörtént események – Stella Maris Alapítvány, Bp., 2017., 20.

    [11]           Pirigyi István: Görög katolikusok Erdélyben és Kárpátalján – Debreceni Görög Katolikus Egyházközség, 2001., 58.

    [12]               Szarka János: A ROTUNDA ÖRÖKSÉGE. A középkori görög rítus nyomai Sárospatakon és a királynéi város vonzáskörzetében – (Forráshiány okai c. fejezet) Miskolc, 2007.

    [13]               Daniela Marcu Istrate: Sajtóközlemény – Erdély legrégebbi temploma – A gyulafehérvári Szent Mihály római katolikus székesegyház előtti régészeti ásatásról (ersekseg.ro2011.08.07.)

    [14]               „Ez a másolat az «Egység Királynője» elnevezést kapta. Mind az eredeti, mind a másolat megfelel az ikonfestés szabályainak, különösképpen annak, amelyek a görög katolikus egyházban élnek. Magának az ikonnak az eredetije a XII. század végére megy vissza. Szentírási alapja a «Szenvedő Istenszülő» ikonként az aggastyán Simeonnak az Úr Jézus templomi bemutatásakor elhangzott, szenvedést előrevetítő jövendölése (Lk 2,34-35). Szélesebb körben is elterjedt az ikon prototípusa: a «Mindenkor segítő Szűzanya» ikon-képeként, s így nyugatra is eljutott. Rómában a redemptoristák templomában is jelen van. A gyergyószentmiklósi ikon és annak hű másolata ez utóbbira megy vissza. Tölgyesi László Fülöp ikonfestő pontos és hű másolatot készített róla. Az ikon, mivel az eredeti alapján és az ikonfestés szabályainak alapos és gondos betartásával készült, megérdemli, hogy felszentelése után vallásos tisztelet tárgya legyen.” Ivancsó István (görög katolikus liturgikus professzor, Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, Nemzetközi Teológiai Bizottság): SZAKVÉLEMÉNYEZÉS – A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI KÖNNYEZŐ IKON MÁSOLATÁRÓL – Nyíregyháza, 2012. november 22. (részlet)

    [15]               V.ö.: Jakabffy Tamás: Görög katolikus magyarok II. – „És székelyek?” dokumentumfilm (24':10''-től), in: Román Közszolgálati TV Magyar Adása: Út, Igazság, Élet vallási műsor, 2014.03.18.

    [16]               Majnek Antal püspök homíliája Szent István király ünnepén (magyarkurir.hu – 2008. augusztus 21.)

    [17]               Az Ősevangélium ígérete értelmében: „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja a fejedet, te pedig a sarkát veszed célba.” (Ter 3,15) Mária Országa népei az Asszony Népévé lettek, ennek fényében sajátos módon viszonyultak az Ég Urához, és rendezték fősége alá saját magukat, mindazzal amivel rendelkeztek. Krisztus, az Asszony-ivadék győztesként a mennyben trónol, ahova az Asszonyt felemelve meg is koronázta Őt. Ezért a kígyónak meg kell elégednie azzal, hogy az ivadékaik közötti kibékíthetetlen ellenségeskedésben az Asszony „sarkát”, azaz tulajdonát – a Kárpát-medencét – és népeit támadja.

    *                 1. Csíksomlyó, Ég és Föld Győzelmes Királynője (Fotó: BDA magánarchívum); 2. Tölgyesi László Fülöp: Mária Országa Ikon (Reprodukció, Stella Maris Alapítvány, Bp., 2015.) – „A Mária Országa-ikon a Szűzanya Ősevangéliumban meghirdetett Győzedelmes Uralmát ábrázolja: […] (Ter 3,15) A Szűzanya Országa a Jelenések Könyve pusztájának a menedéke (Jel 12,6) amit Isten készített a Szűzanyának. A Mária Országa-ikon ötvözi a Szűzanya Egység Királynője gyergyószentmiklósi és eredetileg a Szent Koronán levő ábrázolásait: az Egység Királynője-ikonból «kilépő» Szűzanya ciprusfák közötti trón előtt áll, lábaival a «Mária Országát» mintázó zsámolyon szétzúzott fejű kígyóra tapos; a Szűzanya bal karján az oltalomért Hozzá bújó Gyermek Jézus. Az Egység Királynője-ikon 2 angyala a szenvedés eszközeit, annak keretén kívül másik 2 angyal Mária Országa Szent Koronáját, illetve az Úr Jézus és a Szűzanya által Natália nővér révén megrendelt Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolnát tartják. A Mária Országa ikon-kompozícióba szerkesztett Egység Királynője-ikon a Szűzanya gyergyószentmiklósi könnyezésének üzenetével jelzi az Isten iránti alávetettség, valamint az egyháztörténelmi viszontagságok miatt a köztudatból kiszorult ikon-tisztelet fontosságát. Mivel az ikon adott valóságot Isten örök terve szerinti mennyei állapotában ábrázolja, a Mária Országa-ikonon megjelenített Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna elővételezetten már közvetíti a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna felépítésével kiáradó kegyelmeket. Sőt, már azon kegyelmek is elérhetőek, amelyeket a Szűzanya végső győzelme fog majd kiárasztani minden befogadója számára.” (Tengernek Csillaga lelkiségi folyóirat, 2015./5.)

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf